Dżwig budowlany

Dźwig budowlany to stosowany do pionowego przemieszczania ludzi i ładunków (dźwig osobowo – towarowy) lub wyłącznie ładunków (dźwig towarowy); przemieszczani ludzie i/lub ładunki znajdują się w kabinach lub na pomostach poruszających się wzdłuż prowadnic pionowych (lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem).

1. Zakres szkolenia:

  • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu : Dżwig budowlany do egzaminu państwowego przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego

2. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Ukończone 18 lat
  • Przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora w/w szkolnenia

3. Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji ogsługi  : Dzwigu  budowlanego
Zapisz się na kurs: Dźwigi

Twoje dane będą wykorzystane przez firmę Jaro-Trans tylko na potrzeby zapisu na kurs i odpowiedzi na zgłoszenie.

Wyślij zgłoszeniearrow